Strategische visie duurzame teelt 2015-2020

We hebben ambitieuze plannen en daarbij hoort een steeds duurzamer wordende productie. Dit zijn we aan onszelf, u en vooral de natuur verplicht. Wij zijn er dan ook blij mee dat hiervoor binnen de gehele sector steeds meer aandacht komt. Duurzaamheid is een van onze kernwaarden. Het telen van “gezondere” soorten door productinnovatie is hierbij het startpunt. Want waarom zouden wij gewassen telen die veel bestrijdingsmiddelen nodig hebben om “gezond” te blijven, dit vinden wij niet logisch. Niet alleen omdat wij ons middelen gebruik jaar na jaar willen verminderen, maar ook omdat wij van mening zijn dat dit soort ziekte gevoelige gewassen gewoon niet aan consumenten verkocht zouden moeten worden. Om ons duurzaamheidsbeleid meetbaar te maken, maken wij gebruik van MPS-A, MPS-GAP. Dit is een keurmerk dat wij al jarenlang mogen dragen. Hiermee proberen we onze bedrijfsprocessen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te laten verlopen.
Een aantal aandachtspunten die horen bij het keurmerk MPS-GAP is het verantwoordelijk en gedoseerd gebruiken van de door wettelijk toegestane gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Ook duurzame afvalverwerking valt onder het MPS-GAP keurmerk. MPS-SQ staat voor socially qualified. Een ander keurmerk dat Hoogeveen Plants mag dragen. Met dit keurmerk laten we zien dat de producten onder goede arbeidsomstandigheden zijn geteeld. Ook omvat het eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden.

Hoogeveen Plants werkt aan duurzame en bij-vriendelijke gewasbescherming Door gebruik te maken van keurmerken als MPS-A, MPS-GAP en MPS-SQ registreren en passen wij enkel wettelijk toegestane middelen toe waar we met onze biologische bestrijding niet toereikend zijn. Om onze gewassen in een goede kwaliteit en vrij van plagen en aantastingen te kunnen uitleveren hebben wij dus soms gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Vanwege de giftigheid van de neonicotinoïden voor bijen en andere bestuivers hebben we de bedrijfsvoering hierop verder aangescherpt. Admire gebruiken we niet meer en andere middelen uit deze groep enkel in het uiterste geval en bouwen we verder af. Als we toch moeten bestrijden kiezen we voor middelen die veilig zijn voor de natuurlijke vijanden van plagen, bijen en het milieu. Door steeds selectiever te zijn in de gebruikte middelen worden natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld bladluizen gespaard en is hierdoor ook minder bespuiting nodig. Andere maatregelen die we nemen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen zijn:

 • Stimuleren van natuurlijke vijanden
 • Inzetten van biologische bestrijders zoals roofmijten en sluipwespen
 • Inzet van plantversterkers voor een weerbare plant tegen schimmels en andere aantastingen
 • De nieuwste waarnemings- en waarschuwingssystemen
Een nieuw initiatief: Een natuurlijke border op een aantal kwekerijen. Dit is in 2015 uitgerold. Hiermee wordt er een plek gecreëerd waar natuurlijke vijanden kunnen floreren en bijen zichzelf mee kunnen voeden.
Door bewuste acties binnen het bedrijf spaart Hoogeveen Plants bijen en andere bestuivers, daar deze diertjes een onmisbare schakel zijn in de natuur én de land- en tuinbouw. We voorkomen met deze aanpak teveel residuen van pesticiden op onze producten.

*Door recirculatie water, drift en het eventueel gebruik van slootwater/bodemwater kunnen er minimale residuen voorkomen van middelen die wij binnen ons bedrijf niet/ niet meer toepassen.

Actief duurzaamheidsbeleid in een notendop:

 • Reduceren gewasbeschermingsmiddelen gebruik (en bij-vriendelijk)
 • Telen van minder ziektegevoelige gewassen (actief innovatie beleid)
 • Bloemenstroken t.b.v. stimuleren natuurlijke vijanden (ook bijen hotel)
 • Recycleren water en meststoffen
 • Toepassen van gerecycled plastic (in potten en etiketten)
 • Gebruik maken collectief transport (verladen daar waar het gekweekt, geen onnodige logistiek bewegingen)
 • Uitbesteden van werkzaamheden aan sociale werkplaatsen (medewerkers met beperking)
 • Reduceren en scheiden afval (groen, plastic, papier)

Wij proberen onze supply-chain optimaal in te richten door intensieve samenwerkingen met alle schakels in de keten. Transparantie, elkaar in een betere positie brengen en onze eigen waarden en standaarden als leidraad gebruiken binnen dit proces. (Dit op gebied van duurzaamheid, kwaliteit en omgang met medewerkers.)

Stap voor stap gaan wij voor een steeds duurzamere teelt!